L’Association Bang N Tum de Ouhayigouya (Burkina Faso) : un exemple